Algemene Voorwaarden

         
               
   

Algemene Voorwaarden van Tentenverhuur Berlicum VOF.tevens handelende onder de namen Partyverhuur Berlicum, gevestigd en zaakdoende te Berlicum, nader te noemen TVB.

Artikel 1. Geldigheid en bekendmaking
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of opdrachten en/of overeenkomsten, gedaan door of aangegaan met TVB.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de opdrachtgever en door TVB te zijn geaccepteerd en deel uit te maken van iedere met TVB gesloten overeenkomst.
3. Indien de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden gebruikt dan zijn die voorwaarden niet van toepassing. Van toepassing zijn slechts de door TVB gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en leveringen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
2. Leveringen geschieden op plaats en tijdstip als vermeld in de opdrachtbevestiging. Is in de opdrachtbevestiging geen plaats vermeld dan geschied de levering af magazijn.

Artikel 3. Overeenkomsten
Overeenkomsten van huur en verhuur en overeenkomsten van koop en verkoop ( uitgezonderd die tegen directe contante betaling ) en de aanvullingen en/of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging van TVB voor hem bindend.

Artikel 4. Afspraken door het personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet daartoe bevoegde medewerkers van TVB binden hem niet tenzij deze door TVB alsnog schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van TVB voor enigerlei schade –direct of indirect- die het gevolg is van enige overeenkomst die met TVB is aangegaan wordt door TVB uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens TVB of zijn medewerkers. Indien een derde schakel lijdt tengevolge van een overeenkomst tussen TVB en de opdrachtgever dan is TVB voor die schade niet aansprakelijk en wordt hij door de opdrachtgever uitdrukkelijk voor die schade gevrijwaard.
2. TVB is evenmin aansprakelijk voor schade die door derden, die door hem of door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, wordt veroorzaakt, ook niet indien die derde handelt onder de directe leiding van TVB, een en ander wederom tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens TVB. De opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor door hemzelf ingeschakelde derden.

Artikel 6. Overmacht
1. Als TVB zijn verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht dan is TVB gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat hij daardoor schadeplichtig is.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden welke onafhankelijk zijn van de wil van TVB en welke uitoefening van de met TVB gesloten overeenkomst door TVB al dan niet tijdelijk onmogelijk maken. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog of oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, stiptheidsacties, een sterfgeval in de familie van TVB of zijn partner tot en met de derde graad van verwantschap, en het niet nakomen van een verplichting van een derde van wie TVB voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 7. Betalingen
1. TVB kan verlangen dat de opdrachtgever, voordat TVB over gaat tot de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, de overeengekomen prijs en/of huursom geheel of gedeeltelijk, dit naar keuze van TVB, betaalt. Ook kan TVB verlangen, alvorens zijn deel van de overeenkomst uit te voeren, dat opdrachtgever genoegzaam zekerheid stelt voor de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.
2. Facturen dienen door de opdrachtgever betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Bij niet tijdige betaling is een rente van 1,25 % over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is geworden.
4. Aan werknemers in dienst TVB kan door de opdrachtgever niet bevrijdend worden betaald, zonder dat zij van TVB een uitdrukkelijke volmacht daartoe hebben gekregen.
5. Alle kosten als gevolg van niet tijdige betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden door TVB becijferd op grond van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en deze bedragen 15% van de te incasseren hoofdsom.
6. In geval van Faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen of onder curateleplaatsing is de gehele vordering van TVB op de opdrachtgever in eenmaal direct opeisbaar.

Artikel 8. Annulering
1. In geval een met TVB gesloten overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd is de opdrachtgever aan TVB verschuldigd:

- indien de annulering geschied tot twee weken voorafgaand aan het tijdstip waarop
de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 10 % van de overeengekomen prijs;
- indien de annulering geschied tot 1 week voorafgaand aan het tijdstip
waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 25 % van de
overeengekomen prijs.
-indien de annulering de dag van opbouw geschied waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 75% van de overeengekomen prijs.
Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat TVB van de opdrachtgever de
werkelijk geleden schade vordert, mocht deze schade hoger zijn dan de uit de
hiervoor genoemde percentages te berekenen schade.

Artikel 9. Reclame
1. Gelet op de aard van de door TVB gevoerde onderneming dienen reclames zowel betreffende verkochte en geleverde als verhuurde zaken door de opdrachtgever meteen na het in ontvangst nemen van de zaken te worden gedaan dan wel uiterlijk binnen zes uren daarna.
2. Reclames met betrekking tot de door TVB aan de opdrachtgever verzonden facturen dienen te worden gedaan binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben ontvangen op de dag volgend op de factuurdatum. De verplichting tot betaling van de factuur wordt door het reclameren niet opgeschort.

Artikel 10. Prijsverhogingen
1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen en assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en alle andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijs bepalende factoren als in lid 1 van dit artikel genoemd, optreedt heeft TVB het recht deze aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Door TVB verhuurde zaken blijven uit de aard eigendom van TVB. Ook verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van TVB tot het moment dat de daarop betrekking hebbende factuur door de opdrachtgever geheel is betaald. Emballage blijft altijd eigendom van TVB, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 12. Geschillen
Op alle overeenkomsten waarbij TVB partij is of aanbiedingen die door hem zijn gedaan is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen uit hoofde van voornoemde overeenkomsten of aanbiedingen worden uitsluitend beoordeeld door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, indien en voorzover het geschillen betreffen die tot de competentie van de rechtbank behoren.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verhuur
1. De opdrachtgever, nader in dit artikel te noemen de huurder, verklaart de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen en de gehuurde zaken bij het einde van de overeengekomen huurtermijn in die zelfde goede staat aan TVB af te zullen geven.
2. Indien de huurder weigert bij het einde van de overeengekomen huurtermijn de gehuurde zaken aan TVB af te geven, of indien huurder op andere wijze verhindert dat TVB de gehuurde zaken bij het einde van de huurtermijn weer feitelijk onder zich krijgt, is de huurder verplicht aan TVB de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. Die schade bedraagt tenminste de huurprijs van de gehuurde zaken over de termijn dat de zaken te laat worden afgegeven, onverminderd het recht van TVB de werkelijk door hem geleden schade van de huurder te vorderen.
3. De huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomstig de aard en bestemming daarvan als goed huurder te gebruiken.
4. Het is de huurder verboden:

- wijzigingen in de gehuurde zaken aan te brengen:
- de gehuurde zaken aan derden, niet bij de huurovereenkomst betrokkenen, ter
beschikking te stellen, in welke zin dan ook:
- de gehuurde zaken te vervoeren of te laten vervoeren.

5. De gehuurde zaken zijn voor risico van de huurder. TVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek aan de verhuurde zaak, zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen.
6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe dan ook, aan de gehuurde zaken toegebracht of ontstaan.
7. In geval van diefstal of verlies zal de huurder TVB daarvan meteen in kennis stellen. TVB is slechts dan gehouden aan huurder vervangende zaken ter beschikking te stellen indien TVB over die vervangende zaken de beschikking heeft. De daaraan verbonden bijkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.
8. In de volgende situaties is de huurder verplicht TVB meteen in kennis te stellen: beslaglegging, faillissement, surseance van betaling en toepassing van de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen. In de genoemde gevallen is de huurder tevens verplicht om de deurwaarder, dan wel de curator, dan wel de bewindvoerder er op te wijzen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van TVB. Ten bewijze daarvan is de huurder verplicht aan genoemden inzage te geven in de huurovereenkomst en in deze algemene voorwaarden.

Aldus vastgesteld, juni 2011

Tentenverhuur Berlicum